Εγχύσεις σε ρωγμές

ΕΓΧYΣΕΙΣ ΣΕ ΡΩΓΜEΣ / ΕΠΙΣΚΕΥH ΡΩΓΜΩΝ

Οι ρωγμές μπορεί να οφείλονται σε φορτία, καταπονήσεις κ.λπ, που οδηγούν σε υπέρβαση της τοπικής αντοχής σε εφελκυσμό ενός δομικού στοιχείου. Οι στόχοι της έγχυσης/επισκευής της ρωγμής είναι:

Κλείσιμο: Αποτροπή διείσδυσης παραγόντων διάβρωσης

Σφράγιση:Αντιμετώπιση έλλειψης στεγανότητας του δομικού στοιχείου λόγω ρωγμών ή κοιλοτήτων

Ελαστική σύνδεση: Κατασκευή μίας περιορισμένα ελαστικής, στεγανής σύνδεσης των επιφανειών της ρωγμής

Σύζευξη:Κατασκευή σύνδεσης ανθεκτικής στην έλξη και τη συμπίεση